Vedtægter - Bramming Billard Klub

Go to content

Main menu:


VEDTÆGTER FOR BRAMMING BILLARD KLUB

§1. Foreningens navn er Bramming Billard Klub, (forkortet B.B.K.). §2. Foreningens hjemsted er Bramming, Esbjerg Kommune.
§3. Foreningens formål er at tilbyde medlemmerne at spille billard og derigennem at styrke medlemmernes evne til at deltage i et forpligtigende fællesskab og til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Foreningen bygger på aktivt medlemskab.
§4. Som medlemmer kan optages alle, m/k som er fyldt 12 år, som tilslutter sig foreningens formål.
§5. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst fem (5) medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for en toårig periode, således at der på lige årstal vælges to (2) bestyrelsesmedlemmer, og på ulige årstal vælges tre (3) bestyrelsesmedlemmer.
§6. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, eller hvis mindst tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det, så ofte det skønnes nødvendig, og indkaldelsen skal ske i god tid.
I tilfælde af formandens fravær ledes mødet af næstformanden. Ved stemmelighed er mødelederens stemme afgørende.
§7. Den ordinære generalforsamling afholdes i årets 1. kvartal, og indvarsles via klubbens hjemmeside, til alle medlemmer samt ved opslag på opslagstavlen, senest 14 dage før afholdelsen. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
§8. Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden:
1.Valg af dirigent
2.Årsberetning ved formanden
3.Regnskab og budgetforslag
4.Behandling af indkomne forslag
5.Valg til bestyrelsen + suppleant
6.Valg af revisor + suppleant
7.Eventuelt

§9. Alle beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
§10. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.
§11. Vedtægtsændringer skal altid ske på den ordinære generalforsamling, og kan vedtages med almindeligt stemmeflertal.
§12. Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når dette kræves af et flertal af bestyrelsen, eller når mindst 10 medlemmer kræver det.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter at kravet herom er afleveret til formanden eller bestyrelsen.
§13. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift, herunder ansvarlig over for kommunen for modtagne tilskud og overholdelse af de kommunale tilskudsregler. Formand og kasserer tegner ved underskrift foreningen udadtil og over for kommunen.
Foreningens midler er indsat på en indlånskonto i Danske Bank, og/eller Danske Andelskassers Bank A/S-Bramming. Ved optagelse af lån og ved salg af foreningens ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer/bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
§14. Kontingentets størrelse besluttes på generalforsamlingen. §15. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.
§16. Beslutning om foreningens ophør kan træffes på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst to ugers mellemrum. Ved foreningens ophør anvendes dens eventuelle formue til formål, der efter den opløsende generalforsamlings og hovedorganisations vurdering er i overensstemmelse med foreningens formål.
 
Search
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu